Dataskydd- och integritetspolicy

Senast uppdaterad: 27 april 2023

One Ringertz AB värnar om din personliga integritet och rätt till privatliv. Vi vill vara så transparenta som möjligt om hur vi behandlar dina personuppgifter, enligt vilken laglig grund och till vilka ändamål. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi ber dig därför att läsa Policyn noggrant.

Personuppgiftsansvarig är One Ringertz AB, 559258-3941 med adress på Jaktgatan 27, 115 45 Stockholm. Detta innebär att det är One Ringertz AB som ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.Vid frågor om policyn, vänligen kontakta oss på 
hej@oneringertz.se.

 

1. Definitioner

1.1 Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

 

1.2 Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. 

 

2. Personuppgiftsinsamling

2.1 Syfte med insamlingen. Vi efterfrågar inte information om dig som inte är nödvändig. Denna information kan användas av oss för vår kundrelation, kundservice, och/eller marknadsföringsändamål. Dessutom samlas faktureringsinformation in för att uppfylla avtalsförpliktelser. One Ringertz kommer inte att sälja dina personuppgifter till andra. Vårt huvudmål är att använda denna information för att förbättra din upplevelse av One Ringertz och utvecklingen av One Ringertzs tjänster.

2.2 Rättslig grund för insamlingen. Vi hanterar i första hand dina uppgifter som ett led i uppfyllandet av ett avtal mellan oss. Har vi inte ett avtal så grundar sig hanteringen i en intresseavvägning där vi ställer ditt och vårt intresse av en potentiell framtida avtalsrelation mellan oss, mot intresset av att skydda din integritet.

2.3 Kundinformation. Du som kund kommer att bestämma vad som ska inkluderas i ett registreringsformulär. Du tar då ansvar för att ha det samtycke från individerna vars personuppgifter som lämnas där och följa övriga skyldigheter i gällande dataskyddslagar när du delar personuppgifterna med One Ringertz. 

 

3.    One Ringertz:s behandling av dina personuppgifter

3.1 Kontaktuppgifter. Informationen om dig, inklusive namn, telefonnummer, e-postadress, företag och företagets adress, samlas in för att upprätthålla kommunikationen mellan oss. Främst samlas information in för att vi ska kunna svara på frågor och funderingar, utföra tjänsten och utveckla One Ringertz. Dessutom kan faktureringsinformation samlas in för att uppfylla avtalsförpliktelser.

 

3.2 Feedback och vittnesmål. Om du använt dig av våra tjänster kan du få en förfrågan om att fylla i en enkät om din erfarenhet av våra tjänster. Svaren kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

 

3.3 Marknadsföring och publikationer. One Ringertz gillar att visa upp våra tjänster i form av bloggar och på sociala medier. Vi ber alltid om tillstånd från våra kunder innan vi publicerar artiklar eller intervjuer på vår hemsida och sociala medier. Våra kunder har rätt att neka alla dessa förfrågningar från One Ringertz.

 

3.4 Användning av cookies. Vi använder cookies för att samla in information om hur besökare och kunder använder vår webbplats och våra tjänster. Våra cookies spårar sidvisningar och trafik till och från One Ringertz:s webbplats och annan allmän information tillgänglig på Google Analytics och Google Adwords. Dessa cookies återger inte personuppgifter och lämnar därför våra webbplatsbesökare anonyma. One Ringertz använder dessa cookies för att tillhandahålla, underhålla och förbättra vår webbplats och tjänster.

 

4. Tredje parts åtkomst

Information till tredje part. One Ringertz och våra partners har kommit överens om hur personuppgifter ska behandlas. När vi känner att du kommer att dra nytta av deras tjänster kan vi ta kontakt med våra partners om ditt behov. Dina kontaktuppgifter delas dock inte utanför organisationen om du inte har gett oss tillåtelse. Vi säljer, handlar eller hyr inte ut dina personuppgifter till andra.

 

5. Lagring av personuppgifter

5.1 Plats för server. One Ringertz:s servrar finns i Sverige. Den information som samlas in genom One Ringertz kommer att lagras och bearbetas på One Ringertz:s serverplats.

 

5.2 One Ringertz kommer inte att överföra några av dina personuppgifter till ett tredje land (land utanför EU) utan att ha inhämtat ditt uttryckliga godkännande och vidtagit de åtgärder som krävs för detta. 

 

5.2 Radering av data. One Ringertz behåller dina personuppgifter under hela vår affärsrelation och så länge som det är nödvändigt och relevant för våra legitima affärsändamål.

 

5.3 När information raderas från våra tjänster kommer viss information att finnas kvar i våra säkerhetskopior tills den automatiskt raderas vid den schemalagda tiden. Därför raderas inte personuppgifter helt från One Ringertz´s tjänster vid tidpunkten för begäran. 

 

6. Personuppgiftssäkerhet

Säker hantering av personuppgifter. One Ringertz kommer att hantera information om dina personuppgifter på ett säkert sätt genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi är angelägna om att skydda din integritet och data, men vi kan inte garantera att ingen kommer att komma åt de personuppgifter du delat med oss eller att de kan komma att ändras eller förstöras genom ett intrång i vår databas.

 

7. Dina rättigheter

7.1 Rätt till information. One Ringertz är helt transparent inför våra partners och kunder om vilka personuppgifter vi behandlar och lagrar, och hur vi gör det. Om det inträffar ett intrång i One Ringertz´s databas kommer One Ringertz att informera dig så snart vi vet om denna händelse. Vi kommer även att informera om de åtgärder vi vidtar för att säkra systemet.

 

7.2 Rätt till radering. Du kan när som helst återkalla samtycket till hantering av dina personuppgifter eller begära att vi ska radera data om dig. Vi kommer dock först att vidta åtgärder för att verifiera din identitet. Även om vi kommer att radera all personlig information om dig omedelbart från vår aktiva databas, kan vi behålla information i våra säkerhetskopior under en rimlig tid för juridiska skyldigheter, eller för att vi på annat sätt rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra så.

 

7.3 Rätt till tillgång. Du kan kontakta oss när som helst för att få tillgång till den information som One Ringertz har om dig. Efter att ha vidtagit åtgärder för att verifiera din identitet kommer One Ringertz se till att du får en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan använda denna information för eget bruk.

 

7.4 Rätt till rättelse. Du kan kontakta oss när som helst för att rätta information som One Ringertz har om dig.

 

7.5 Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter ska begränsas och därmed, i framtiden, endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Denna begränsning sker oftast under en begränsad tid.

 

7.6 Rätt att göra invändningar. Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Efter en invändning kommer vi att utreda vilka åtgärder vi behöver vidta enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

7.7 Rätt till dataportabilitet. Du har i rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. 

 

 

8. One Ringertz:s ansvar

Uppföljning på förfrågningar. One Ringertz kommer att följa upp alla förfrågningar kopplat till dina rättigheter. One Ringertz har rätt att avslå en begäran om vi anser att den ligger utanför Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. One Ringertz måste dock tillhandahålla en motivering till detta avslag. Om du anser att One Ringertz´s motivering är felaktig, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Uppdateringar av integritetspolicyn. För att leva upp till aktuell dataskyddslagstiftning kommer One Ringertz att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Därför uppmuntrar vi er att hålla er uppdaterade genom att besöka denna Policy regelbundet.

 


Kontakta oss

Om du har några frågor om One Ringertz:s insamling och/eller lagring av data, vill framföra ett klagomål, eller utnyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på hej@oneringertz.se.

Du har även rätt att göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rulla till toppen