Allmänna villkor

 1. Inledning

Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkoren”) gäller mellan One Ringertz AB (“Leverantören”), org. nr. 559258-3941, och dig som Uppdragsgivare (”Köparen”) gällande överenskommet uppdrag (”Uppdraget”) mellan Parterna.

 

 1. Uppdragsbekräftelse 

Innehåll, omfattning och förutsättningar för Uppdraget – som senare kan komma att ändras – anges i en separat Uppdragsbekräftelse eller avtal eller överenskoms på annat sätt mellan parterna (på begäran tillhandahåller vi alltid en skriftlig uppdragsbekräftelse). Inom denna ram åtar sig Leverantören att göra sitt bästa för att utföra Uppdraget effektivt och i tid. 

 

 1. Leverantörens åtagande

3.1 Leverantören skall utföra Uppdraget så som det har specificerats i skriftlig Uppdragsbeskrivning. Leverantören svarar för att uppdraget genomförs på ett fackmässigt och professionellt sätt med iakttagande av god sedvänja inom branschen. Leverantören skall hålla Köparen informerad om arbetets fortskridande.

3.2 Leverantören åtar sig att utföra uppdraget som en oberoende uppdragstagare och ska ansvara för eventuella arbetsredskap, försäkringar eller pensioner som krävs. Detta avtal ska inte innebära att Köparen i förhållande till Leverantören ska anses vara en arbetsgivare, inte heller att Leverantören i förhållande till Köparen ska anses vara anställd.

 

 1. Köparens åtagande

Det åligger Köparen att lämna Leverantören tillgång till de lokaler, den information och det underlag som erfordras för Uppdragets utförande och i övrigt utföra överenskomna åtgärder. 

 

 1. Tidsplan och tidsförlängning

5.1 Leverantören ansvarar för att Uppdraget utförs enligt överenskommen tidsplan om sådan upprättats mellan parterna. 

5.2 Leverantören äger rätt till erforderlig tidsförlängning om Leverantören försenas eller hindras att fullfölja uppdraget på grund av förhållande som Leverantören inte vållat genom fel eller försummelse och som Leverantören inte kunnat förutse och vars inverkan Leverantören inte rimligen kunnat undanröja. Leverantören ansvarar inte för förseningar som följer av dröjsmål på Köparens sida.

 

 1. Ersättning

6.1 Leverantörens ersättning består av arvode och ersättning för kostnader. För arbetet har Leverantören rätt till skäligt arvode, som överenskommits på förhand mellan parterna i avskilt uppdragsbeskrivning eller på annat sätt. Därutöver skall Köparen ersätta Leverantören för mervärdesskatt och eventuellt andra på tjänsten utgående skatter och pålagor.

6.2 Arvodet är rörligt eller fast. Rörligt arvode utgår efter nedlagd tid eller annan avtalad grund. Utöver arvode är Leverantören berättigad till ersättning för kostnader för resor och uppehälle, underkonsulter och arbete hänförligt till kopiering som Leverantören utför i egen regi och kostnad för nyttjande av egen dator, mjukvara eller dylikt.

6.3 Leverantören förbehåller sig rätten att ändra arvodet ifall omständigheterna kring Tjänsterna ändras under utförandets gång. Leverantören förbehåller sig även att ändra tidigare överenskommet arvode med hänsyn till inflation eller förändringar i verksamheter. Innan Leverantören överskrider överenskommet arvode kommer Köparen att informeras.

 

 1. Betalning

Betalning sker mot faktura. Fakturorna förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum (eller den senare dag som anges i fakturan). Vid försenad betalning debiterar Leverantören dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635). Leverantören äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag därom.

 

 1. Resultat av uppdraget m.m.

8.1 Köparen erhåller en icke exklusiv rätt att för uteslutande eget bruk nyttja resultatet av uppdraget och vid det egna nyttjandet modifiera och mångfaldiga resultatet. Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till Leverantörens arbetsresultat och råd tillhör Leverantören men Köparen har rätt att använda dem för de ändamål för vilka de lämnats Köparen. Om inte annat avtalats, får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

8.2 Leverantörens arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena för de specifika Tjänsterna, de fakta som presenteras för Leverantören och de instruktioner som Köparen lämnar. Köparen kan därför inte förlita sig på dem i ett annat uppdrag eller använda dem för ett annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades.

 

 1. Sekretess

Part får inte utan den andra partens godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter av konfidentiell natur om uppdraget eller om den andra parten i annan utsträckning än vad som krävs för uppdragets genomförande. Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller på ett annat lämpligt sätt säkerställa att sekretess iakttas. Sekretesskyldighet gäller inte för information som part kan visa behörigen kommit till parts kännedom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känt. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphör att gälla. Sekretess gäller inte heller när en part är skyldig enligt lag att lämna uppgifter. Sekretess skall gälla även när detta avtal i övrigt upphör att gälla. 

 

 1.       Uppdragsreferens

När en transaktion eller annat uppdrag blivit allmänt känd får Leverantören i sin marknadsföring

lämna kortfattad information om Leverantörens deltagande i uppdraget och om andra redan

allmänt kända uppgifter, t.ex. genom referens till uppdraget i offerter, på Leverantörens hemsida.

 

 1. Ansvar, ansvarsbegränsning och skadestånd

11.1 Er förbindelse i uppdraget är med One Ringertz endast och inte med någon fysisk eller juridisk person som har anknytning till One Ringertz. I den utsträckning annat inte följer av tvingande lag ska därför ingen fysisk eller juridisk person med anknytning till Leverantören ha något individuellt ansvar gentemot Köparen. Dessa allmänna villkor (inklusive ansvarsbegränsningarna som anges i dem) ska gälla till förmån för alla dessa fysiska och juridiska personer.

11.2 Leverantörens ansvar är begränsat till direkt förlust som Leverantören vållar Köparen genom fel eller försummelse vid fullgörande av Uppdraget. I inget fall ansvarar Leverantören för indirekt förlust eller följdskador som beror på t.ex. utebliven handelsvinst och onyttiga omkostnader, förlust eller skada gentemot tredje man, köparens förlust av data, förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från Köparen eller tredje man.

11.3 Har parterna inte kommit överens om annat är Leverantörens skadeståndsskyldighet till följd av Uppdraget per skadetillfälle begränsat till det belopp som är lägst av 50 000 kronor eller 7,5% av den sammanlagda ersättningen som betalats till Leverantören för uppdraget.

 

 1. Force Majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva avtalet.

 

 1. Villkorens giltighetstid och uppsägning

13.1 Dessa villkor gäller från och med att Uppdraget påbörjas och tolv månader därefter, om inte annat anges, eller till och med dagen då Uppdraget anses vara slutfört av parterna eller när Uppdragsbekräftelsen på annan grund upphör att gälla, samt ytterligare sex månader efter detta.

13.2. Leverantören har rätt att avbryta Uppdraget om Köparen inte uppfyller den mot Leverantören gällande betalningsskyldigheten. Leverantören har rätt att frånträda avtalet och avbryta Uppdraget om dess omfattning ändras avsevärt eller Köparen inte tillgodoser Leverantören med den information som efterfrågats. Uppsägning på dessa grunder sker efter att Köparen fått tre (3) arbetsdagar på sig att rätta felet. Om Uppdraget sägs upp ska Köparen betala alla kostnader som uppkommit, interna eller externa, fram till datumet för uppsägningen, inklusive kostnader som inte har förfallit till betalning men som Leverantören har bindande skyldighet att betala och under inga omständigheter mindre än 25 % av den totala överenskomna slutsumman.

13.3 För vissa Uppdrag tillhandahåller Leverantören löpande tjänster där Uppdraget automatiskt förnyas. När sådana tjänster har avtalats gäller avtalet i sex (6) månader och om inget annat anges ska tjänsterna automatiskt förnyas med sex (6) månader i taget såtillvida Köparen inte säger upp avtalet skriftligen trettio (30) dagar före avtalsperiodens utgång. Om Köparen inte fullgör sin betalningsskyldighet gentemot Leverantören inom den betalningstid som anges i klausul sju (7), eller enligt överenskommelse, har Leverantören rätt att pausa leverans av Uppdraget till dess att betalning sker. Leverantören har då även rätt att avbryta Uppdraget utan att vara ansvarig gentemot Köparen för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att Uppdraget avbryts. Köparen är dock skyldig att betala för alla tjänster som har utförts fram till det datum då tjänsten avbryts.

13.4 Leverantören ska ha rätt att säga upp detta avtal om Köparen väsentligt bryter mot någon av sina utfästelser, garantier och/eller skyldigheter och inte vidtar åtgärder för att avhjälpa situationen (om det är möjligt att avhjälpa) inom sju (7) arbetsdagar efter skriftligt meddelande från motparten. Vardera parten ska dessutom ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten skulle bli föremål för ett likvidationsförfarande eller gå i rekonstruktion och därför inte kan fullgöra sina skyldigheter eller på annat sätt kan anses vara insolvent.

 

 1. Ändring av de Allmänna villkoren

Dessa Allmänna villkor kan komma att ändras på av Leverantören. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Webbplatsen. Ändringar i de Allmänna villkoren gäller endast för Uppdrag påbörjade efter att den ändrade avtalsversionen har publicerats på Webbplatsen. Köparen uppmuntras till att regelbundet besöka Webbplatsen för att uppdateras om den senaste versionen av de Allmänna villkoren.

 

 1. Tillämplig lag och tvist

15.1 De Allmänna villkoren ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal, som inte själva kan lösas av parterna, skall slutligt handläggas av Stockholms Tingsrätt.

15.2 Leverantören har alltid rätt att driva in sina förfallna fordringar på Köparen genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol. Leverantören har då rätt att väcka talan mot Köparen vid Stockholms tingsrätt, Sverige.


Rulla till toppen